Line ID : SERVERPROTHAI | QRCode

การควบคุมประเภท

Shipping Agreement

เงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งสินค้า

ลาซาด้ามีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่ อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการจัดส่งสินค้าของบริษัททีเอ็นที เอ็กซ์เพรส เวิลด์ไวด์ และบริษัทเครี่ จำกัด โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดส่งดังต่อไปนี้

·  ลาซาด้าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อส่งสินค้าถึงมือท่านภายใน 4-7 วันทำการ
·  การจัดส่งสินค้าอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันทำการ ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งจองล่วงหน้า กรณีสินค้าขาดตลาด หรือกรณีอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ โดยลาซาด้าจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
·  ลาซาด้าจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
·  ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางลาซาด้าผ่านทางอีเมลในกรณีที่ท่านทำการสั่งซื้อสินค้าเอง
·  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าที่ทำรายการสั่งซื้อในแต่ละวัน
·  สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
·  สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุตอนทำรายการสั่งซื้อสินค้า เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อมีการแจ้งการจัดส่งจากลาซาด้าเรียบร้อยแล้ว
·  ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
·  ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
·  ลาซาด้าพยายามจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ยกเว้นสินค้าบางรายการที่มีขนาดและน้ำหนักเกินข้อกำหนดจะไม่ได้รับสิทธิ พิเศษนี้ ลูกค้าต้องจ่ายค่าจัดส่งตามจำนวน และ น้ำหนักของสินค้า โดยบริษัทจะแจ้งค่าส่งสินค้าให้ท่านทราบในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า