เปรียบเทียบ Office365 แต่ละ Edition

ตารางเปรัยบเทียบ Microsoft Office 365 แต่ละประเภท ให้ผู้ใช้เลือกซื้อได้ถูกต้องตามการใช้งาน

 Office 365 Edition Detail