How to Use Open License Program จาก Microsoft

ซื้อลิขสิทธิ์แบบ Microsoft Open License Program (OLP) แล้วเริ่มต้นใช้งานอย่า่งไร ง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้

Download VLSC User Guide.pdf