ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด มิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพียงแต่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เท่านั้น

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ อย่างผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือ เหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหา ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้น ก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการ
โดย บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้น

การที่ท่านเลือกเข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือ ที่ มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมี ความถูกต้องมากที่สุด บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูก ต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัดจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน ใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น บริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิด ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย