VMware ประกาศยกเลิกการขายแบบ Perpetual License และเปลี่ยนเป็นการขายแบบ Subscription และเพิ่ม Support Service Level ใหม่

 

มีผลบังคับใช้ 5 กุมภาพันธ์ 2567

 

Showing all 5 results