Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

ข้อตกลงการใช้บริการ

การใช้บริการ

เว็บไซต์ www.serverprothai.com เป็นเว็บไซต์ของบริษัท ไซเมนทริค ไอที แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น
บริษัทฯ จัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ขอใช้บริการอื่น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการให้บริการต่อผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเอกสาร ของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไปใช้งาน

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง

กฎหมายที่บังคับใช้

การตีความตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย