เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานราชการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานราชการ

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานราชการ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานราชการ แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท

 

คุณลักษณะพื้นฐาน

 • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 11 MB
 • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
 • สนับสนุนการทางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
 • มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 • มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 • มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 งบ 130,000 บาท

Tower Server

 

Tower-Server

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 งบ 130,000 บาท

Rack Server 1U

Rack-Server-1U

 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 งบ 130,000 บาท

Rack Server 2U

Rack-Server-2U

 


2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงานราชการ แบบที่ 2 ราคา 350,000 บาท

 

คุณลักษณะพื้นฐาน

 • มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
 • หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันไม่น้อยกว่า 16 MB
 • มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
 • สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
 • มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ ต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย
 • มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 • มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 • มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 • มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 งบ 350,000 บาท

Tower Server

 

Tower-Server

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 งบ 350,000 บาท

Rack Server 1U

Rack-Server-1U

 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 งบ 350,000 บาท

Rack Server 2U

Rack-Server-2U